Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Aquaculture Development

نشریه توسعه آبزی پروریVolume 12, Number 1 (2018-4)


Comparison growth indices of Huso huso prebroodstock rearing environments (pond and concrete tank) for production of meat
مقایسه شاخصهای رشد پیش مولدین فیلماهی بمنظور تولیدگوشت ، پرورش یافته در دو محیط استخرهای بتنی و استخرهای خاکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of dietary administration of hydroalkohalic extract of ferula (Ferula assafoetida) on growth, antioxidant related genes expression in zebrafish (Danio rerio)
اثرات به‌کارگیری عصاره هیدرو الکلی آنغوزه در جیره بر بیان ژن‌های مرتبط با دفاع آنتی‌اکسیدانی و رشد در ماهی گوره‌خری (Danio rerio)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Replacement of fish meal with poultry by-product meal and its effects on growth performance, survival rate and blood indices of juvenile Siberian sturgeon, Acipenser baerii (Brandt, 1869)
جایگزینی آرد ماهی با پودر ضایعات طیور و تأثیر آن بر عملکرد رشد، نرخ بقا و شاخص‌های خونی بچه تاسماهی سیبری Acipenser baerii (Brandt, 1869)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Body shape comparison of Kutum fish Rutilus kutum (Kamensky, 1901) from southern Caspian Sea using Geometric Morphometric methods
مقایسه شکل بدن جمعیت‌های ماهی سفید (Rutilus kutum Kamensky, 1901) در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of latency time in Persian sturgeon Acipenser persicus broodstocks in optimal spawning temperature following hormonal induction
تعیین مدت رسیدگی جنسی مولدین تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در محدوده دمای مطلوب تخم‌ریزی پس از القای هورمونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on zingiber officinale powder activities in some growth indices of cyprinus carpio
مطالعه مصرف کوتاه‌مدت پودر زنجبیل (Zingiber Officinale) بر برخی شاخص‌های رشد ماهی کپور معمولی جوان در جیره تجاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of mesophilic lactobacillus species in the intestine of Rutilus kutum fish in Caspian Sea with PCR test
شناسایی گونه‌های لاکتوباسیل مزوفیل موجود در روده ماهیان سفید (Rutilus kutum Kamensky, 1901) دریای خزر با تست تأییدی PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Vitamin C and Chitosan against Changes in the Biochemical Parameters in Gill Cells of Common Carp (Cyprinus carpio) Exposed to Paraquat
تأثیر حفاظتی ویتامین C و کیتوزان بر پارامترهای بیوشیمیایی سلول‌های آبششی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در معرض پاراکوات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Population genetic structure of Silurus glanis in Anzali lagoon and Aras lake using microsatellite markers
ساختار جمعیتی ماهی اسبله (Silurus glanis) تالاب انزلی و دریاچه سد ارس با استفاده از روش مولکولی ریز ماهواره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Purification potential of aquatic plant Ceratophyllum demersum as a biofilter in recirculating aquaculture system and its effect on growth parameters and survival rate of Cichlid fishes
قابلیت تصفیه گیاه آبزی چنگال آبی (Ceratophyllum demersum) به‌عنوان فیلتر‌ زیستی در سیستم مداربسته و اثرات آن بر روی شاخص‌های رشد ماهیان سیکلاید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2017-7)


Negative effects of Threonine and Histidine deficient diets on Sobaity seabream juvenile (Sparidentex hasta)
اثرات منفی کمبود اسیدآمینه‌های ترئونین و هیستیدین در جیره‌ی ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Hydro-Alcoholic Extract of Matricaria recutita and Foeniculum vulgare on Indices of Hematology and Immunity Parameters of Cyprinus carpio
اثرات عصاره هیدرو الکلی بابونه (Matricaria recutita) و رازیانه (Foeniculum vulgare) بر شاخص‌های خونی و ایمنی بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of different dietary zinc on Pyruvate Kinase activity and electrophoretic pattern of muscle in Caspian Kutum (Rutilus frisii kutum, Kamensky, 1901)
تأثیر سطوح مختلف روی جیره بر فعالیت آنزیم پیرووات کیناز و الگوی الکتروفورتیک عضله در بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii Nordmann, 1840)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining of caretonoid asthaxanthin residue in different stages of emberyous growth and development and larvae and it, s effect on some immune indices in farmed sterlet (Acipenser ruthenus)
تعیین سطوح باقیمانده کاروتنوئید آستازانتین در مراحل مختلف رشد و نمو جنینی و لارو و تأثیرآن بر برخی شاخص‌های ایمنی در ماهی استرلیاد پرورشی (ruthenus Acipenser)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reproductive indices of male Caspian Kutum (Rutilus frisii) in Gheshlagh River (Sanandj, Iran)
شاخص‌های تولید مثلی جنس نر ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii) ساکن در رودخانه قشلاق سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of different levels of Synbiotic on growth performance, feed efficiency and body composition of gray mullet (Mugilcephalus L.) juveniles
تأثیر سطوح مختلف سین‌بیوتیک بایومین ایمبو (Biomin Imbo) بر کارآیی رشد، تغذیه، ترکیب لاشه و برخی فاکتورهای ایمنی-خونی بچه ماهیان کفال خاکستری (Mugil cephalus L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro antibacterial effects of Walnut (Juglans regia) extracts against Aeromonas hydrophila
مطالعه اثر ضد باکتریایی گل درخت گردو (Juglans regia) علیه باکتری آئروموناس هیدروفیلا(Aeromonas hydrophila) در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of 4-nonylphenol on hepatosomatic,gonadosomatic indicators, and changes plasma IgM immunoglobulin and Lysozyme activity in koi carp (Cyprinus carpio carpio)
بررسی اثر 4- نونیل فنل بر شاخص‌های هپاتوسوماتیک، گنادو سوماتیک و تغییرات ‌سطوح پلاسمائی IgM و فعالیت لیزوزیم در ماهی نابالغ ایمونوگلوبولین کپورکوی (Cyprinus carpio)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Utilizing Continuous Culture System of Microalgae )Scenedesmus obliquus( For Implied Biological Treatment of Municipal Wastewater
استفاده از سیستم کشت پیوسته ریزجلبک Scenedesmus obliquus جهت تصفیه زیستی فاضلاب شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

onion powder, biochemical parameters, enzyme, immune response, Common carp (Cyprinus carpio).
اثر تغذیه‌ای پودر پیاز (Allium cepa) بر برخی فراسنجه‌های ایمنی، بیوشیمی و آنزیم‌‌های سرم خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2017-6)


Feasibility study on Common carp (Cyprinus carpio) culture in refined waste water from poultry slaughterhouse: study of water quality, growth performance and Body composition
امکان‌سنجی پرورش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در پساب تصفیه شده از ضایعات کشتارگاه طیور: بررسی کیفیت آب، عملکرد رشد و ترکیبات بدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of stocking density change on growth performance and some hematological parameters of rainbow trout (Onchorhynchus mykiss)
نقش تغییر تراکم بر برخی فراسنجه‌های رشد و خون‌شناسی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of extension training courses to acceptance of integrated rice-fish culture in Guilan province
نقش آموزش‌های‌ترویجی بر پذیرش کشت توأم برنج و ماهی در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of rainbow trout culture in floating cage on structure of zooplankton communities in the Abbas Abad area, southern basin of the Caspian Sea
اثر پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در قفس شناور بر ساختار جمعیت زئوپلانکتونی منطقه عباس‌آباد، در جنوب دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Growth, agar production and nutritional composition of red seaweed Gracilaria corticata co-cultured with Litopenaeus vannamei under zero water exchange system
میزان رشد، تولید آگار و ترکیبات مغذی جلبک قرمز Gracilaria corticata در پرورش توام با میگوی Litopenaeus vannamei تحت سیستم پرورش بدون تعویض آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر مهارکنندگی کلرامین T و متیلن بلو بر بار میکروبی و قارچی پوست و آبشش بچه ماهیان کوی (Cyprinus carpio)
اثر مهارکنندگی کلرامین T و متیلن بلو بر بار میکروبی و قارچی پوست و آبشش بچه ماهیان کوی (Cyprinus carpio)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and determination of macrobenthic biomass for Aquaculture in Lake Arasbaran Dam Reservoir
شناسایی و تعیین زی‌توده درشت بی‌مهرگان کفزی جهت آبزی‌پروری در دریاچه مخزنی سد ارس‌باران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial effects of different components in the Persian Gulf sea urchin
اثرات ضد‌باکتریایی بخش‌های مختلف توتیای‌دریایی خلیج‌فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of nanosized titanium dioxide on gill histopathological changes in common carp (Cyprinus carpio) exposed to oil water-soluble phase
اثر نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر تغییرات بافتی آبشش کپور معمولی نوجوان (Cyprinus carpio) در مواجهه با فاز محلول نفت خام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Fatty Acid Composition in embryonic and larval development Stages of Big head carp Hypophthalmichthys nobilis
تغییرات ترکیب اسیدهای چرب در طول نمو جنینی و لاروی ماهی کپور سر گنده Hypophthalmichthys nobilis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2017-5)


The Site Selection for Fish Farming of Trout in the River Basin of Anzali Wetland
انتخاب مکان مناسب برای پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در حاشیه رودخانه‌های مهم حوزه تالاب انزلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Population Genetic Studies of Atrobucca Nibe (Jordan & Thompson, 1911) Using D-Loop Sequencing in the Norththwest Coasts of the Oman Sea
ژنتیک جمعیت ماهی شبه شوریده دهان سیاه Atrobucca nibe (Jordan and Thompson, 1911) در سواحل شمال غربی دریای عمان با استفاده از روش PCR-sequencing
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Artemia Biomass Enriched with HUFA, PUFA and MUFA Fatty Acids on Fatty Acid Composition, Growth and Qualitative Reproductive Indices of White Shrimp (Litopenaeus Vannamei)
تاثیر بیومس آرتمیای غنی‌سازی شده توسط اسیدهای چرب HUFA، PUFA و MUFA بر روی ترکیبات اسیدهای چرب، رشد و شاخص‌های کمی تولید مثلی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Roach (Rutilus Rutilus) and Carass (Carassius Auratus) Extracts on Growth Indices and Survival Rate of Beluga (Huso Huso)
تاثیر عصاره ماهیان کاراس( Carasius ausatus) و کلمه(Rutilus rutilus) بر شاخص‌های رشد بچه فیل ماهیان پرورشی Huso huso))
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Macrogard as an Immunstimulator on Efficacy of Bivalent Streptococcosis/Lactococcosis Vaccine in Rainbow Trout (Onchorhynchus Mykiss) Fingerling
تأثیر محرک ایمنی ماکروگارد برکارایی واکسن دوگانه لاکتوکوکوزیس/استرپتوکوکوزیس در بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Lethal Concentration (LC50 96 H) of Diazinon and Effects on Histological and Hematological Parameters on Sterlet (Acipenser Ruthenus)
غلظت کشندگی (LC50 96 h) حشره کش دیازینون و اثرات آن روی پارامتر‌های خونی، بافت کبد و آبشش بچه‌ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Different Lights Intensity on Growth Rate and Density of Tetraselmis Chuii
میزان رشد و تراکم ریزجلبک Tetraselmis chuii در شدت‌های نوری مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic Comparison of Coastal Sturgeon Farms
مقایسه اقتصادی مزارع ساحلی پرورش ماهیان‌خاویاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifungal Effect of Thymus Vulgaris Essence on the Separated Fungals from Koi Fish's Skin (Cyprinus Carpio Var. Koi), in Vitro
فعالیت ضد قارچی اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris) بر روی قارچ‌های جداشده از پوست ماهی کوی (Cyprinus carpio var. Koi)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors in Production and Marketing of Ornamental Fish in Alborz Province
عوامل موثر بر تولید و بازاریابی ماهیان زینتی استان البرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2017-4)


Study of the Amount of Benzo [A] Anthracene in Muscle of Five Species Fish in Anzali Wetland
بررسی مقدار هیدروکربن حلقوی Benzo[a]anthracene در عضله پنج گونه از ماهیان تالاب انزلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Administration of Marshmallow Extract (Althaeaofficinalis L.) on Blood Cells and Some Liver Enzyme Activities in Common Carp (Cyprinuscarpio L.)
اثرات تجویز خوراکی عصاره گل ختمی (Althaea officinalis.) بر سلول‌های خونی و برخی آنزیم‌های کبدی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Lactic Acid Bacteria Enterococcus Faecalis as a Probiotic on Blood Biochemical and Serum Factors in Persian‌ Sturgeon‌ (Acipenser Persicus) Fingerlings
اثر انتروکوکوس‌فکالیس (Enterococcus faecalis) به‌عنوان پروبیوتیک بر شاخص‌های خونی و سرمی بچه تاسماهیان ایرانی (Acipencer persicus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spawning Induction in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Using LHRH Analog Combined with Special Antagonists of D2 and D4 Dopamine Receptor
القاء و همزمان‌سازی اوولاسیون ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) با استفاده از آنالوگ LHRH و آنتاگونیست‌های اختصاصی رسپتورهای دوپامینی D2 و D4
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Levels of Prebiotic A-MAX on Growth Performance, Survival Rate and Body Composition of Common Carp (Cyprinus carpio) Juvenile
تاثیر سطوح مختلف پری بیوتیک A-MAX بر شاخص ها ی رشد، بازماندگی و ترکیبات لاشه در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Dietary Protein Levels on Growth Performance and Hematological Parameters of Juveniles Beluga Sturgeon (Huso huso)
تاثیر سطوح پروتئین جیره بر عملکرد رشد و شاخص های خونی بچه فیل ماهی (Huso huso)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Phytoplanktonic Biomass on Growth of Fry Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix) in Fish Ponds of Shoshtar Area
اثر کود دهی بر روی بیوماس فیتوپلانکتونی و رشد بچه ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) در استخرهای پرورش ماهی شهرستان شوشتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Synergistic Effect of Potassium- Sorbate and Lactobacillus casei on the Growth Performance, Hematological Parameters, Body Composition and Intestinal flora of Rainbow Trout Fry (Oncorhynchus mykiss)
بررسی اثرات سینرژیستی اسید آلی پتاسیم سوربات و باکتری لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) بر شاخص‌های رشد و خونی، ترکیب لاشه، و فلور میکروبی روده در بچه ماهی قز‌آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Problems and Obstacles of Warm-Water Fish Farming on Northern Alborz Region with Emphasis in Guilan Province
مشکلات و موانع پرورش ماهیان گرم آبی در منطقه البرز شمالی با تأکید بر استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Polymorphism Investigation of Tyrosinase Gene in Golden Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)
چندشکلی ژن تیروزیناز در ماهیان قزل‌آلای‌رنگین‌کمان طلایی پرورشی (Golden Rainbow Trout: Oncorhynchus mykiss)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 4 (2016-7)


Relationship between white blood cells and gill tissue lesions in Flower horn fishes fed with cow skin hydrolyze
رابطه بین سطوح گلبول‌های سفید و عوارض بافتی در آبشش ماهیان فلاورهورن (Flower horn) تغذیه شده با هیدرولیز پوست گاو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of antibacterial effects of Garlic (Allium sativum) and Zataria multiflora extracts on Aeromonas hydrophila isolated of fish sturgeon
تاثیرات ضد باکتریایی عصاره‌های سیر((Allium sativum و آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر باکتری آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) جداسازی شده از تاسماهیان پرورشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of fasting on body electrolytes in kuttum fish (Rutilus frisii kuttum) during sea water adaptation
اثر گرسنگی بر تغییر الکترولیت‌های بدن بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kuttum) طی سازگاری با آب شور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of dietary β-carotene supplementation on some oxidative status biomarkers in common carp (Cyprinus Carpio) tissues
تأثیر مکمل‌غذایی بتاکاروتن بر برخی بیومار‌‌کر‌های وضعیت‌اکسیداتیو در بافت‌های ماهی‌کپورمعمولی (Cyprinus carpio)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Planktonic flora and the role of its on yield of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) in warm water fish pond
ترکیب فیتوپلانکتونی و نقش آن در میزان تولید ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) در مزارع پرورش ماهیان گرمابی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Eeffec of C/N different ratios on water quality parameters and growth performance of common carp (Cyprinus carpio) fingerlings in biofloc system
تأثیر نسبت‌های مختلف کربن به نیتروژن بر پارامتر‌های کیفی آب و عملکرد رشد بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) در سیستم بیوفلاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Population genetic structure of Caspian roach (Rutilus rutilus caspicus) using DNA sequencing in South Caspian Sea and Aras Lake
ساختار ژنتیکی و جمعیتی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) سواحل جنوبی دریای خزر و دریاچه پشت سد ارس با استفاده از روش توالی‌یابی DNA (DNA sequencing)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Enriching Artemia franciscana with Unsaturated Fatty Acid and Vitamin E on Growth, Survival and Resistance to Temperature and Salinity Stress of Sepia pharaonis Larvae
اثر غنی سازی آرتمیای فرانسیسکانا با اسیدهای چرب بلند زنجیره و ویتامین E بر میزان رشد، بازماندگی و مقاومت در برابر استرس‌های دما و شوری در لارو ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of commercial probiotic Lactobacillus on survival and growth parameters and nutritional indexes of common carp (Cyprinus carpio)
تاثیر لاکتوباسیل‌های پروبیوتیکی تجاری بر پارامترهای رشد، بقاء و شاخص‌های تغذیه‌ای ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Rhabidovirus carpio on hematological and immune parameters of Caspian Kutum (Rutilus frisii kutum)
تغییرات شاخص‌های خونی و ایمنی ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum) در مواجهه با رابدو ویروس کارپیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of salinity on some of plasma biochemical factors and intestinal tissue of Asian sea bass (Lates calcarifer)
اثرات شوری بر بعضی از فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسما و بافت روده ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Subacute Effects of copper oxide nanoparticles on some hematological indices and gill tissue of the juvenile carp(Cyprinus carpio)
اثرات نیمه مزمن نانوذره‌ی اکسید مس بر برخی پارامترهای خونی و بافت آبشش بچه‌ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2016-6)


Morphological study of the testes tissue and spermatozoid structure in Caspian Lamprey (Caspiomyzon wagneri)
ریخت‌شناسی بافت بیضه و ساختار اسپرماتوزویید مارماهی دهان گرد خزری (Caspiomyzon wagneri)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Status of production and market of fishmeal on the aquaculture development
بررسی تولید و بازار پودر ماهی در توسعه آبزی‌پروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An epidemiologic investigation on some physical and chemical factors of water and farming management for White Spot Disease (WSD) incidence in cultured Litopenaeus vannamei in Sistan and Baluchestan province, Iran
مطالعه اپیدمیولوژیک تاثیر برخی فاکتورهای فیزیکی و شیمی آب و مدیریت مزارع پرورشی در وقوع بیماری لکه سفید (White Spot Disease) در میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei) در استان سیستان و بلوچستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Three Dimensional Modeling results assessment of Water Renewal Time in order to Development of Aquaculture in the Gorgan Bay
مدل‌سازی سه بعدی زمان تجدیدپذیری آب در خلیج گرگان به منظور توسعه آبزی‌پروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of fecundity, weight – fecundity relationship, oocyte diameter and sex ratio of polychaete Perinereis nuntia in the coastal waters of Persian Gulf (Bandar Abbas, Iran)
تعیین میزان هماوری، رابطه هماوری- وزن، قطر تخمک و نسبت جنسی کرم پرتار Perinereis nuntia در آب‌های ساحلی خلیج فارس محدوده بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of spawning season on component of muscle fatty acids Liza kluzingeri in Hendijan region
اثر فصل تخم ریزی بر ترکیب اسبدهای چرب فیله ماهی مید (Liza klunzingeri) در منطقه هندیجان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Breeding and mass production of chironomid (Chironomus albidus) larvae under rearing conditions
تکثیروپرورش انبوه لارو شیرونومیده (Chironomus albidus) در شرایط پرورشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Capian kutum (Rutilus frisii kutum) and Caspian salmon (Salmon trutta caspius) sperm quality before and after of cryopreservation
ارزیابی کیفیت اسپرم ماهیان سفید(Rutilus frisii ) و آزاد دریای خزر(Salmon trutta caspius) قبل و بعد از انجماد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of administration of Mint Extract (Mentha longifolia) on Blood Biochemical Parameters and growth performance in Common Carp (Cyprinus carpio)
تأثیر تجویز عصاره پونه (Mentha longifolia) بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون و شاخص‌های رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of fisheries potential development of Golabar Lake by investigation on same physical and chemical parameter
ارزیابی پتانسیل دریاچه گلابر زنجان جهت توسعه آبزی پروری بر اساس برخی از پارامترهای فیزیکی و شیمیای آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application and Activation of Four Types of Biofilter Media in Common Carp Recirculating Aquaculture System
کاربرد و فعال سازی چهار نوع بستر بیوفیلتر در سیستم مدار بسته پرورش کپور معمولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Value Added and Fishery Export on Economic variables agriculture in Iran
تاثیرارزش افزوده و صادرات بخش شیلات برمتغیرهای اقتصادی بخش کشاورزی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2016-5)


Short time exposure to lethal ::union::ized ammonia concentrations (high levels) in Caspian roach, Rutilus caspicus,
مواجهه کوتاه مدت با غلظت‌های کشنده (سطوح بالا) آمونیاک غیریونیزه در ماهی کلمه خزری Rutilus caspicus
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

‍Genetic diversity of Silver pomfret, Pampus argenteus in the Persian Gulf and Oman Sea by using microsatellite and mt- DNA RFLP
تنوع ژنتیکی ماهی حلوا سفید(Pampus agenteus) دریای عمان و خلیج فارس با استفاده از نشانگر‌های مولکولی ریزماهواره و PCR-RFLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of probiotic Bacillus subtilis bacteria extracted from the intestine of common carp (Cyprinus carpio) on growth performance and survival of the fish
تاًثیر باکتری زیست یار Bacillus subtilis مستخرج از روده ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بر عملکرد رشد و بقاء آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of fin erosion in different weight groups of rainbow trout Oncorhynchus mykiss
مقایسه فرسایش باله‌های قزل‏آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss پرورشی در گروه‌های وزنی مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Vitamin B2 (Riboflavin) on Growth, Survival, Blood and Immune Factors of Fingerling Common Carp (Cyprinus carpio, Linnaeus 1785)
تاثیر ویتامین ریبوفلاوین بر میزان رشد، بازماند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گی و فاکتورهای خونی و ایمنی ماهی کپور معمولی انگشت‌قد (Cyprinus carpio, Linnaeus 1785)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical modeling of hydrodynamic flow for optimizing design of cold-water fish rearing ponds
مدل‌سازی عددی هیدرودینامیک جریان به منظور طراحی بهینه حوضچه‌های پرورش ماهیان سردابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey of performance and change of the carcass color with firethorn fruit (Pyracantha Coccinea) in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) feeding
عملکرد و تغییر رنگ لاشه با استفاده از میوه شیرخشت آتشین (Pyracantha Coccinea) در تغذیه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sex hormones residues in farmed Persian (Acipenser persicus) and Siberian (Acipenser baerii) sturgeon eggs
سطوح باقیمانده هورمون‌ها در تخمک تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) و تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) پرورشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of growth factors Pearl radiata spats (Pinctada radiata) in different salinity by using of microalgae Isochrysis aff galbana
ارزیابی رشد صدف مروارید ساز محار(Pinctada radiata) در شوری‌های مختلف با استفاده از ریز جلبک (Isochrysis aff galbana)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of different oxygen levels on the spleen in two weight groups of beluga (Huso huso)
‌ اثرات سطوح مختلف اکسیژن بر بافت طحال در دو گروه وزنی فیل ماهی (Huso huso)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on skin lesions bacterial agents on cultured Acipenser gueldnstaedtii in Guilan province
بررسی باکتریایی ضایعات پوستی تاس‌ماهی روسی پرورشی (Acipenser gueldenstaedtii) در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Possibility of biomass production and removal of phosphates and nitrates from municipal wastewater cultivated by Chlorella vulgaris
امکان سنجی تولید زیست توده و حذف فسفات و نیترات از پساب شهری به وسیله کشت جلبک کلرلا وولگاریس(Chlorella vulgaris )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2016-4)


The feasibility of Gamasiab river area fish farming of rainbow trout (Onchorhynchus mikiss)
امکان سنجی اراضی حاشیه رودخانه گاماسیاب برای پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Production Characteristics and Cost Structure of Warm Water Fisheries Farm in Guilan Province
ارزیابی مشخصه‌های تولید و ساختار هزینه‌ی مزارع پرورش ماهیان گرم‌آبی در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Social and Educational Incentives Tend to Aquaculture Field among Students of Islamic Azad University, Sciences and Research Branch and North Tehran Branch
تحلیل انگیزه‏های آموزشی و اجتماعی گرایش به رشته تکثیر و پرورش آبزیان بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای علوم و تحقیقات و تهران شمال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Population genetic structure studies of Liza aurata based on mtDNA control region sequence in the Gilan and Mazandaran coasts
ساختار ژنتیکی جمعیت ماهی کفال طلایی Risso, 1810)) Liza aurata در سواحل استان‌های گیلان و مازندران بر اساس توالی‌یابی منطقه‌ی‌کنترل mtDNA
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Yamchi Dam coastal plankton communities to assess the feasibility of aquaculture in the city of Ardabil
جوامع پلانکتونی پایاب سد یامچی به ‌منظور امکان‌سنجی ‌آبزی‌پروری ‌در شهرستان‌‌ اردبیل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Ontogenic and growth pattern of Corydoras aeneus (Siluriformes : Callichthyidae) in the first stages of life
بررسی انتوژنی و رشد ماهی کوریدوراس برنزی (Corydoras aeneus) در طی مراحل اولیه زندگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Lysozyme activity in blood serum and epidermal mucus of Rutilus frisii in brackish and freshwater ecosystems
فعالیت لایزوزیم سرم خون و موکوس پوست ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii) در اکوسیستم آب لب شور و آب شیرین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Response of Nostoc calcicola to phosphorus of medium at different day of culture
پاسخ سیانوباکترNostoc calcicola به غلظت‌های مختلف فسفر محیط در روزهای مختلف کشت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Production and evaluation of biofloc for use in zero- water exchange rearing system
تولید و ارزیابی بیوفلوک به‌منظور به‏ کارگیری در سیستم پرورشی بدون تعویض آب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pink Leucantin on White Oscar (Astronotus ocellatus) Skin Omit
تاثیر رنگدانه لکانتین ‌صورتی بر پوست اسکار سفید (Astronotus ocellatus)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Efficacy of 2-Phenoxyethanol ,Clove Oil and PI222 as Anesthetics on the Plasma Cortisol and Glucose Hormone in Silver Carp (Hypophtalmichthys moltitrix (
مقایسه اثرات 2- فنوکسی اتانول، عصاره گل میخک و PI222 به عنوان مواد بیهوشی بر میزان گلوکز و هورمون کورتیزول پلاسمای خون در ماهی کپور نقره‏ای (Hypophthalmichthys molitrix )
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the long term of Protein Restriction periods on Growth Performance and Body Composition Of Rainbow Trout(Oncorhynchus mykiss)
اثر دوره‌های بلند مدت محدودیت پروتئین بر روی عملکرد رشد و ترکیب بدن ماهی قزل‌آلای رنگین‏ کمان (Oncorhynchus mykiss)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 4 (2015-7)


Bionormative Determination of Artificial Reproduction of Autumn Form of Caspian Sea Kutum, Rutilus frisii
زی فن تکثیر مصنوعی ماهی سفید (Rutilus frisii) فرم پائیزه دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Body shape changes and morphological development of Spare Sobaity (Sparidentex hasta) during early development
تغییرات شکل بدن و توسعه خصوصیات ریختی در طی مراحل اولیه تکوینی ماهی صبیتی (Sparidentex hasta)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritize of Affecting Factors on Non-Adoption of Fish Farming in Rice Fields in Guilan Province
اولویت‌بندی عوامل موثر بر عدم پذیرش پرورش ماهی در مزارع برنج استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Polymorphism investigation of SLC24a5 gene in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
چندشکلی ژن SLC24A5 در عضله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of trout farm effluence on macrozoobenthos communities in Shemrood River (North of Iran)
اثرات پساب کارگاه‏های پرورش قزل‏ آلای رنگین کمان بر جوامع ماکروزئوبنتوزی رودخانه شمرود (سیاهکل – استان گیلان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aspartate aminotransferase and lactate dehydrogenase changes affected by toxic algae Nodularia spumigena in Caspian Sea Salmon (Salmo trutta caspius)
تغییرات آسپارتات آمینوترانسفراز و لاکتات دهیدروژناز تحت تأثیر سمیت جلبک Nodularia spumigena در ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of socio-economic effects of fish-rice cultivation in Guilan province
اثرات اقتصادی-اجتماعی توسعه کشت توأم برنج و ماهی در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histology of Testis maturation stages of wels Silurus glanis L., 1758 in Anzali Wetland
بافت‏شناسی مراحل رسیدگی جنسی ماهی اسبله نر L., 1758 Silurus glanis تالاب انزلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 3 (2015-6)


عادات غذایی ماهی سنگسر مخطط (Pomadasys stridens) در آب‌های خلیج فارس (محدوده آب‌های استان بوشهر)
عادات غذایی ماهی سنگسر مخطط (Pomadasys stridens) در آب‌های خلیج فارس (محدوده آب‌های استان بوشهر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثرات A2-LHRH، 17 بتا استرادیول و عصاره‌ی سرشاخه هوایی مرزنجوش (Origanum vulgare) بر القاء باروری در ماهی گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus)
اثرات A2-LHRH، 17 بتا استرادیول و عصاره‌ی سرشاخه هوایی مرزنجوش (Origanum vulgare) بر القاء باروری در ماهی گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنجش فلزات سنگین (سرب،کادمیم، روی و مس) در بافت کبد و عضله ماهی کفال طلائی در دو منطقه حوضه جنوب غربی دریای خزر (کیاشهر و تالش)
سنجش فلزات سنگین (سرب،کادمیم، روی و مس) در بافت کبد و عضله ماهی کفال طلائی در دو منطقه حوضه جنوب غربی دریای خزر (کیاشهر و تالش)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روند رشد میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) و ارتباط آن با عوامل فیزیکوشیمیایی آب در استخرهای گمیشان، استان گلستان
روند رشد میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) و ارتباط آن با عوامل فیزیکوشیمیایی آب در استخرهای گمیشان، استان گلستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر عصاره اتانولی رازیانه (Foenicolum Vulgar) بر رشد و باروری ماهی گوپی(Poecilia reticulata)
تاثیر عصاره اتانولی رازیانه (Foenicolum Vulgar) بر رشد و باروری ماهی گوپی(Poecilia reticulata)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تنوع ژنی و رابطه فیلوژنی دو گونه از جنس Rutilus در سواحل جنوبی دریای خزر بر اساس توالی یابی ژن سیتوکروم b میتوکندریایی
تنوع ژنی و رابطه فیلوژنی دو گونه از جنس Rutilus در سواحل جنوبی دریای خزر بر اساس توالی یابی ژن سیتوکروم b میتوکندریایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر کشت تلفیقی برنج و ماهی بر وضعیت عناصر غذایی خاک، جذب عناصر و عملکرد برنج در اراضی شالیزاری استان گیلان
اثر کشت تلفیقی برنج و ماهی بر وضعیت عناصر غذایی خاک، جذب عناصر و عملکرد برنج در اراضی شالیزاری استان گیلان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روند تغییر رژیم غذایی بچه ماهی سوف سفید (Sander lucioperca L.) از غذای طبیعی به غذای تجاری
روند تغییر رژیم غذایی بچه ماهی سوف سفید (Sander lucioperca L.) از غذای طبیعی به غذای تجاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2015-5)


اثر قرارگیری در معرض هوا بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی و هماتولوژیک بچه ماهیان بنی (Günther 1874) Mesopotamoichthys sharpeyi انگشت قد
اثر قرارگیری در معرض هوا بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی و هماتولوژیک بچه ماهیان بنی (Günther 1874) Mesopotamoichthys sharpeyi انگشت قد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر دوزهای تحت کشنده سم اندوسولفان بر بیان ژن HSP70 و آسیب‌های بافت آبشش در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897)
اثر دوزهای تحت کشنده سم اندوسولفان بر بیان ژن HSP70 و آسیب‌های بافت آبشش در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه‌ ‌استفاده ‌از ‌‌ هپارسولفور و اریترومایسین ‌در درمان ‌ماهی ‌قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) مبتلا به ‌بیماری ‌استرپتوکوکوزیس تجربی
مقایسه‌ ‌استفاده ‌از ‌‌ هپارسولفور و اریترومایسین ‌در درمان ‌ماهی ‌قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) مبتلا به ‌بیماری ‌استرپتوکوکوزیس تجربی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ترکیبات و ارزش غذایی آزولا (Azolla filiculoides)‌ وحشی و پرورشی
مقایسه ترکیبات و ارزش غذایی آزولا (Azolla filiculoides)‌ وحشی و پرورشی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر سطوح مختلف ال- کارنتین بر شاخص‏های رشد، ترکیب لاشه و شاخص‏های هماتولوژیک تاسماهی شیپ جوان (Acipenser nudiventris)
بررسی تاثیر سطوح مختلف ال- کارنتین بر شاخص‏های رشد، ترکیب لاشه و شاخص‏های هماتولوژیک تاسماهی شیپ جوان (Acipenser nudiventris)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر تراکم بر شاخص‌های رشد، کارایی غذا و کیفیت آب در دورگه حاصل از تلاقی ماهی ماش ماده (Aspius aspius ♀) × سفید نر (Rutilus frisii ♂)
اثر تراکم بر شاخص‌های رشد، کارایی غذا و کیفیت آب در دورگه حاصل از تلاقی ماهی ماش ماده (Aspius aspius ♀) × سفید نر (Rutilus frisii ♂)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فراوانی و انتخاب غذای زنده توسط بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در استخرهای خاکی کارگاه مرجانی
فراوانی و انتخاب غذای زنده توسط بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در استخرهای خاکی کارگاه مرجانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر تراکم و رژیم غذایی بر رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه لارو ماهی کپور سرگنده (Hypophthalmichthys nobilis
اثر تراکم و رژیم غذایی بر رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه لارو ماهی کپور سرگنده (Hypophthalmichthys nobilis
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2015-4)


تعیین ارزش غذایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio Linnaeus 1758) در دوره استراحت جنسی (پاییز) و رسیدگی جنسی (بهار) در دو منطقه بندر انزلی و بهشهر
تعیین ارزش غذایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio Linnaeus 1758) در دوره استراحت جنسی (پاییز) و رسیدگی جنسی (بهار) در دو منطقه بندر انزلی و بهشهر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر سن بر شاخص‌های تولید‌مثلی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
اثر سن بر شاخص‌های تولید‌مثلی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نتایج مدل‌سازی میزان فاصله اطمینان فی‌مابین مزارع پرورش حصاری ماهی در خلیج گرگان
بررسی نتایج مدل‌سازی میزان فاصله اطمینان فی‌مابین مزارع پرورش حصاری ماهی در خلیج گرگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین LC50 و بررسی ضایعات بافتی ناشی از سم سوین در بچه ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum)
تعیین LC50 و بررسی ضایعات بافتی ناشی از سم سوین در بچه ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بلوغ جنسی و سطوح هورمون‌های استروئیدی گنادی در اردک‌ماهی (Esox lucius Linnaeus, 1758) تالاب انزلی
بلوغ جنسی و سطوح هورمون‌های استروئیدی گنادی در اردک‌ماهی (Esox lucius Linnaeus, 1758) تالاب انزلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر پرورش توام میگوی سفید غربی ( (Litopenaeus vannamei و ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) بر تنوع و شیوع گونه‌های باکتری جنس ویبریو در مزارع پرورش میگو
تاثیر پرورش توام میگوی سفید غربی ( (Litopenaeus vannamei و ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) بر تنوع و شیوع گونه‌های باکتری جنس ویبریو در مزارع پرورش میگو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه زیست‌سنجی سیست و ناپلیوس آرتمیاهای ایران
مقایسه زیست‌سنجی سیست و ناپلیوس آرتمیاهای ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر شدت نور بر رشد و تولید مثل روتیفرBrachionus rotundiformis
بررسی تأثیر شدت نور بر رشد و تولید مثل روتیفرBrachionus rotundiformis
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 4 (2014-7)


اثرسطوح مختلف پروبیوتیک باکتوسل بر برخی شاخص‌های رشد، بازماندگی وترکیبات بدن بچه ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio)
اثرسطوح مختلف پروبیوتیک باکتوسل بر برخی شاخص‌های رشد، بازماندگی وترکیبات بدن بچه ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر جایگزینی کنجاله کانولا با آرد ماهی بر رشد و تغذیه ترکیبات لاشه خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus leptodactylus)
اثر جایگزینی کنجاله کانولا با آرد ماهی بر رشد و تغذیه ترکیبات لاشه خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus leptodactylus)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

غنی‌سازی آرتمیا، Artemia franciscana با استفاده از پروبیوتیک‌های باکتریایی باسیلوس
غنی‌سازی آرتمیا، Artemia franciscana با استفاده از پروبیوتیک‌های باکتریایی باسیلوس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ترکیبات شیمیایی، پروفیل اسیدهای چرب، ویتامین‌های E و D در کبد فیل‏ماهی پرورشی و دریای خزر
مقایسه ترکیبات شیمیایی، پروفیل اسیدهای چرب، ویتامین‌های E و D در کبد فیل‏ماهی پرورشی و دریای خزر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر شدت و دوره‌های نوری متفاوت بر قابلیت تولید تخم و درصد تخم‌گشایی در زئوپلانکتون Acartia tonsa
تأثیر شدت و دوره‌های نوری متفاوت بر قابلیت تولید تخم و درصد تخم‌گشایی در زئوپلانکتون Acartia tonsa
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر نوع غنی‌ساز و مدت زمان آن بر محتوای غذایی ناپلیوس آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana)
تأثیر نوع غنی‌ساز و مدت زمان آن بر محتوای غذایی ناپلیوس آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساختار بافت‌شناسی ‌گناد ازون‌برون‌های‌(Acipenser stellatus) صید شده با ترال در دریای خزر
ساختار بافت‌شناسی ‌گناد ازون‌برون‌های‌(Acipenser stellatus) صید شده با ترال در دریای خزر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برخی شاخص‌های تولیدمثلی خرچنگ دراز آب شیرین پرورشی (Astacus leptoductylus)
برخی شاخص‌های تولیدمثلی خرچنگ دراز آب شیرین پرورشی (Astacus leptoductylus)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2014-6)


اثر جیره‌های حاوی سین بیوتیک (ترکیب پرو بیوتیک پروتکسین و پری‏بیوتیک مانان الیگوساکارید) بر عملکرد رشد، بقاء و ترکیب لاشه میگوی جوان پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei)
اثر جیره‌های حاوی سین بیوتیک (ترکیب پرو بیوتیک پروتکسین و پری‏بیوتیک مانان الیگوساکارید) بر عملکرد رشد، بقاء و ترکیب لاشه میگوی جوان پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر غلظت‌های مختلف داروی بیهوشی222MS برکیفیت آب در حمل ونقل شبیه سازی شده ماهی زینتی Silver mono Monodactylus argenteus
تأثیر غلظت‌های مختلف داروی بیهوشی222MS برکیفیت آب در حمل ونقل شبیه سازی شده ماهی زینتی Silver mono Monodactylus argenteus
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ترکیبات بدن ماهی بنی ((Barbus sharpeyi در محدوده گروه‌های طولی مختلف درمنابع آبی استان خوزستان
بررسی ترکیبات بدن ماهی بنی ((Barbus sharpeyi در محدوده گروه‌های طولی مختلف درمنابع آبی استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثرهای متقابل تراکم و رژیم غذایی در پرورش لارو ماهی سوف معمولی (Sander lucioperca)
اثرهای متقابل تراکم و رژیم غذایی در پرورش لارو ماهی سوف معمولی (Sander lucioperca)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثرهای جایگزینی روغن ماهی جیره غذایی با روغن‌های گیاهی (روغن سویا و خرما) بر شاخص‌های رشد، تغذیه و بقاء در کپور معمولی (Cyprinus carpio)
اثرهای جایگزینی روغن ماهی جیره غذایی با روغن‌های گیاهی (روغن سویا و خرما) بر شاخص‌های رشد، تغذیه و بقاء در کپور معمولی (Cyprinus carpio)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر سطوح مختلف غذایی روتیفر Brachionus plicatilis و ناپلیوس آرتمیا parthenogenetica Artemia بر میزان رشد و بازماندگی لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)
تاثیر سطوح مختلف غذایی روتیفر Brachionus plicatilis و ناپلیوس آرتمیا parthenogenetica Artemia بر میزان رشد و بازماندگی لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثرهای جایگزینی کامل روغن ماهی با روغن‌های گیاهی بر پارامترهای رشد،کارایی غذا و پروفایل اسید‌های چرب عضله ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
اثرهای جایگزینی کامل روغن ماهی با روغن‌های گیاهی بر پارامترهای رشد،کارایی غذا و پروفایل اسید‌های چرب عضله ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کارآیی روند رشدکرم پرتار Marphysa sanguinea با تغذیه از مواد ارگانیک حاصل از پرورش ماهیان وکاهش بار آلودگی ناشی از آن در سیستم نیمه مدار بسته
کارآیی روند رشدکرم پرتار Marphysa sanguinea با تغذیه از مواد ارگانیک حاصل از پرورش ماهیان وکاهش بار آلودگی ناشی از آن در سیستم نیمه مدار بسته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2014-5)


معرفی سیچلاید ایرانی Iranocichla hormuzensis به عنوان یک گونه بومی منحصر به فرد آکواریومی در آب‌های داخلی استان هرمزگان
معرفی سیچلاید ایرانی Iranocichla hormuzensis به عنوان یک گونه بومی منحصر به فرد آکواریومی در آب‌های داخلی استان هرمزگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل سطوح کاربرد فناوری‌های نوین آبزی‌پروری در بین پرورش‌دهندگان ماهیان سردآبی استان گیلان
تحلیل سطوح کاربرد فناوری‌های نوین آبزی‌پروری در بین پرورش‌دهندگان ماهیان سردآبی استان گیلان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر گیاه جعفری (Petroselinum sativum) بر شاخص رشد و بقای ماهی کوی (Cyprinus carpio)
اثر گیاه جعفری (Petroselinum sativum) بر شاخص رشد و بقای ماهی کوی (Cyprinus carpio)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر مصرف خوراکی نانو زئولیت بر شاخص‌های رشد و بازماندگی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
اثر مصرف خوراکی نانو زئولیت بر شاخص‌های رشد و بازماندگی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر پری‌بیوتیک بایونیک یست سل وال بر شاخص‌های رشد، بقاء و تراکم لاکتوباسیلوس روده ماهیان انگشت قد قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
تاثیر پری‌بیوتیک بایونیک یست سل وال بر شاخص‌های رشد، بقاء و تراکم لاکتوباسیلوس روده ماهیان انگشت قد قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فراوانی و پراکنش سلول‌های کلراید آبشش بچه‌ماهیان سفید در مواجهه با شوری آب دریای‌خزر
بررسی فراوانی و پراکنش سلول‌های کلراید آبشش بچه‌ماهیان سفید در مواجهه با شوری آب دریای‌خزر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره غذایی بر شاخص‌های رشد و کارایی غذا در ماهی دورگه حاصل از تلاقی ماهی ماش ماده × ماهی سفید نر (Aspius aspius ♀ × Rutilus frisii ♂)
اثر سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره غذایی بر شاخص‌های رشد و کارایی غذا در ماهی دورگه حاصل از تلاقی ماهی ماش ماده × ماهی سفید نر (Aspius aspius ♀ × Rutilus frisii ♂)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه‌ای گیاه دریایی سارگاسوم و کنجاله کانولا به عنوان منبع پروتئینی و تعیین بهترین درصد جایگزینی آن‌ها در تغذیه پروار بندی میگوی سفید غربی(Litopenaeus vannamei)
بررسی مقایسه‌ای گیاه دریایی سارگاسوم و کنجاله کانولا به عنوان منبع پروتئینی و تعیین بهترین درصد جایگزینی آن‌ها در تغذیه پروار بندی میگوی سفید غربی(Litopenaeus vannamei)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فلزات سنگین (مس، سرب،کادمیوم و روی) آب در مراحل مختلف تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری مجتمع شهید دکتر بهشتی
بررسی فلزات سنگین (مس، سرب،کادمیوم و روی) آب در مراحل مختلف تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری مجتمع شهید دکتر بهشتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2014-4)


بررسی تجمع زیستی فلزات سنگین ضروری (آهن، مس و روی) و نیمه ضروری (نیکل، کبالت و منگنز) در بافت خوراکی ماهی کپور (Cyprinus carpio) دریای خزر
بررسی تجمع زیستی فلزات سنگین ضروری (آهن، مس و روی) و نیمه ضروری (نیکل، کبالت و منگنز) در بافت خوراکی ماهی کپور (Cyprinus carpio) دریای خزر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی توان تولید موجودات کفزی جهت آبزی پروری در دریاچه گلابر زنجان
بررسی توان تولید موجودات کفزی جهت آبزی پروری در دریاچه گلابر زنجان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اولویت‌بندی منافع و محدودیت‌های کشت توأم برنج و ماهی به روش فازی
اولویت‌بندی منافع و محدودیت‌های کشت توأم برنج و ماهی به روش فازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه اثر محرک‏های LHRH-A3و LHRH-A2 بر میزان پاسخگویی جنسی مولدین، درصد لقاح و بازماندگی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix)
مقایسه اثر محرک‏های LHRH-A3و LHRH-A2 بر میزان پاسخگویی جنسی مولدین، درصد لقاح و بازماندگی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر فاز محلول نفت خام بر میزان تغییرات آنزیم‌های آنتیاکسیدانی در بچه فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1754) انگشت قد به عنوان بیومارکر آلودگی نفتی
تاثیر فاز محلول نفت خام بر میزان تغییرات آنزیم‌های آنتیاکسیدانی در بچه فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1754) انگشت قد به عنوان بیومارکر آلودگی نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر ال-لیزین بر عملکرد رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه در بچه ماهی انگشت قد کپور معمولی ((Cyprinus carpio
اثر ال-لیزین بر عملکرد رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه در بچه ماهی انگشت قد کپور معمولی ((Cyprinus carpio
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه اثر اسید آمینه آلانین بر شاخص‌های رشد، تغذیه و بازماندگی بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus) انگشت قد
مطالعه اثر اسید آمینه آلانین بر شاخص‌های رشد، تغذیه و بازماندگی بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus) انگشت قد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ماکروبنتوزها و شاخص‏های فیزیکی و شیمیایی آب استخرهای پرورش میگوی پاسفید غربی(Litopenaeus vannamei) در سایت پرورش میگوی‌ شیف ـ بوشهر
بررسی ماکروبنتوزها و شاخص‏های فیزیکی و شیمیایی آب استخرهای پرورش میگوی پاسفید غربی(Litopenaeus vannamei) در سایت پرورش میگوی‌ شیف ـ بوشهر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2013-7)


تاثیر مقادیر مختلف زیست یار حیاتی باکتوسل (Bactocell) در جیره غذایی قزل‏آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر فاکتورهای رشد و فلورباکتریایی
تاثیر مقادیر مختلف زیست یار حیاتی باکتوسل (Bactocell) در جیره غذایی قزل‏آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر فاکتورهای رشد و فلورباکتریایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه فلور میکروبی و فاکتورهای فیزیکوشیمیایی در استخر پرورش کپور ماهیان کود‌دهی شده با شیرابه کود گاوی و کود شیمیایی
مقایسه فلور میکروبی و فاکتورهای فیزیکوشیمیایی در استخر پرورش کپور ماهیان کود‌دهی شده با شیرابه کود گاوی و کود شیمیایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ترکیب جمعیت ماکروبنتوزها و توسعه آبزی‌پروری در رودخانه زاینده‌رود
ترکیب جمعیت ماکروبنتوزها و توسعه آبزی‌پروری در رودخانه زاینده‌رود
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی کیفی آب رودخانه چشمه کیله با استفاده از جوامع درشت بیمهرگان کفزی و فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب
ارزیابی کیفی آب رودخانه چشمه کیله با استفاده از جوامع درشت بیمهرگان کفزی و فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سطوح مختلف پودر شفیره کرم ابریشم بر برخی فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی بچه ماهی قزل‌آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)
بررسی سطوح مختلف پودر شفیره کرم ابریشم بر برخی فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی بچه ماهی قزل‌آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی برخی شاخص‌های خونی و سرمی ماهیان کفال طلایی (Liza auratus) آب‌های جنوب دریای خزر استان مازندران در پی بروز نوعی بیماری نوپدید
بررسی برخی شاخص‌های خونی و سرمی ماهیان کفال طلایی (Liza auratus) آب‌های جنوب دریای خزر استان مازندران در پی بروز نوعی بیماری نوپدید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تولید و غنی سازی لارو شیرونومیدهبا سطوح مختلف ویتامینC و تاثیر آن بر تغذیه لاروی تاس ماهیایرانی (Acipenserpersicus)
تولید و غنی سازی لارو شیرونومیدهبا سطوح مختلف ویتامینC و تاثیر آن بر تغذیه لاروی تاس ماهیایرانی (Acipenserpersicus)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثرسمیت غذای آلوده به آفلاتوکسین B1 بر رشد، بازماندگی و برخی آنزیمهای کبدی بچه ماهی ازون برون پرورشی Acipenser stellatus))
اثرسمیت غذای آلوده به آفلاتوکسین B1 بر رشد، بازماندگی و برخی آنزیمهای کبدی بچه ماهی ازون برون پرورشی Acipenser stellatus))
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2013-6)


نوسان هورمون‌های تستوسترون و GTHII مولدین ماده تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در مراحل قبل و بعد از تزریق با LHRHA2
نوسان هورمون‌های تستوسترون و GTHII مولدین ماده تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در مراحل قبل و بعد از تزریق با LHRHA2
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر تغذیه با تیامین (ویتامین B1) و آمپرولیوم بر شاخص‌های رشد و علایم کمبود آن در ماهی قزل‏آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
اثر تغذیه با تیامین (ویتامین B1) و آمپرولیوم بر شاخص‌های رشد و علایم کمبود آن در ماهی قزل‏آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ردیابی پادگن بتا نودا ویروس عامل بیماری نکروز عصبی ویروسی (VNN) در مقاطع بافتی ماهیان کفال طلایی (Liza auratus) به ظاهر سالم
ردیابی پادگن بتا نودا ویروس عامل بیماری نکروز عصبی ویروسی (VNN) در مقاطع بافتی ماهیان کفال طلایی (Liza auratus) به ظاهر سالم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر مکمل غذایی سین‌بیوتیک بایومین ایمبو به عنوان مکمل غذایی بر عملکرد رشد، بازماندگی و فلور باکتریایی روده‌ ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) انگشت قد
بررسی اثر مکمل غذایی سین‌بیوتیک بایومین ایمبو به عنوان مکمل غذایی بر عملکرد رشد، بازماندگی و فلور باکتریایی روده‌ ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) انگشت قد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثرات ماده بیهوشی لیدوکائین‌هیدروکلرید و تغییرات ناشی از آن بر خواص فیزیکی و شیمیایی آب در زمان شبیه‌سازی حمل و نقل بچه‌ماهیان‌قزل‌آلای رنگین‌کمان Oncorhynchus mykiss
اثرات ماده بیهوشی لیدوکائین‌هیدروکلرید و تغییرات ناشی از آن بر خواص فیزیکی و شیمیایی آب در زمان شبیه‌سازی حمل و نقل بچه‌ماهیان‌قزل‌آلای رنگین‌کمان Oncorhynchus mykiss
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه فاکتورهای زیست‌سنجی و پروتئین سرم خون ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در مصب و رودخانه‌های تجن و شیرود
مقایسه فاکتورهای زیست‌سنجی و پروتئین سرم خون ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در مصب و رودخانه‌های تجن و شیرود
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فاکتورهای زیستی و غیر زیستی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی غنی شده با کودشیمیایی و شیرابه کودگاوی در استان مازندران
بررسی فاکتورهای زیستی و غیر زیستی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی غنی شده با کودشیمیایی و شیرابه کودگاوی در استان مازندران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ساختار ژنتیک جمعیت ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio Linnaeus 1758در تالاب انزلی و مصب گرگانرود به روش مولکولی میکروستلایت
بررسی ساختار ژنتیک جمعیت ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio Linnaeus 1758در تالاب انزلی و مصب گرگانرود به روش مولکولی میکروستلایت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2013-5)


بررسی اثر غلظت‌های گوناگون کلرید جیوه بر مراحل تکوین جنین ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)
بررسی اثر غلظت‌های گوناگون کلرید جیوه بر مراحل تکوین جنین ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر سطوح متفاوت پربیوتیک مانان‌الیگوساکارید بر شاخصهای رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و تراکم لاکتوباسیل‌های روده در بچه ماهی قزلآلای رنگینکمان (Oncorhynchus mykiss)
تأثیر سطوح متفاوت پربیوتیک مانان‌الیگوساکارید بر شاخصهای رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و تراکم لاکتوباسیل‌های روده در بچه ماهی قزلآلای رنگینکمان (Oncorhynchus mykiss)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر عوامل فیزیکی و شیمیایی آب در مراحل مختلف (انکوباسیون، ونیرو و استخر) کارگاه تکثیر و پرورش بر میزان بقای بچه ماهیان خاویاری
بررسی تاثیر عوامل فیزیکی و شیمیایی آب در مراحل مختلف (انکوباسیون، ونیرو و استخر) کارگاه تکثیر و پرورش بر میزان بقای بچه ماهیان خاویاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پراکنش‌ و فراوانی پلانکتونی‌ و نقش‌آن‌ها در پرورش ماهی در دریاچه‌ سد ارس‌
پراکنش‌ و فراوانی پلانکتونی‌ و نقش‌آن‌ها در پرورش ماهی در دریاچه‌ سد ارس‌
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرات هیستوپاتولوژی ویروس عامل بیماری نکروز عصبی ویروسی(VNN) در چهار گونه از ماهیان زینتی کشور
بررسی اثرات هیستوپاتولوژی ویروس عامل بیماری نکروز عصبی ویروسی(VNN) در چهار گونه از ماهیان زینتی کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی و سرمی خون ماهیان قزل آلای رنگین کمان فاقد و واجد عفونت باکتریایی در مزارع پرورشی استان مازندران)
بررسی برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی و سرمی خون ماهیان قزل آلای رنگین کمان فاقد و واجد عفونت باکتریایی در مزارع پرورشی استان مازندران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جداسازی و شناسایی Yersinia ruckeri با روش بیوشیمایی API 20E و تائید تشخیص با روش 16SrDNA PCR- Sequencingدر ماهی‌قزل‌آلای رنگین‌کمان در شمال ایران
جداسازی و شناسایی Yersinia ruckeri با روش بیوشیمایی API 20E و تائید تشخیص با روش 16SrDNA PCR- Sequencingدر ماهی‌قزل‌آلای رنگین‌کمان در شمال ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ایریدو ویروس (Iridovirus) در مولدین تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از روش PCR
مطالعه ایریدو ویروس (Iridovirus) در مولدین تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از روش PCR
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2013-4)


مقایسه درصد تفریخ، بازماندگی و رشد لاروهای ماهی قزل آﻻی رنگین‌کمان Oncorhynchus mykiss حاصله از تخم‌های چشم زده وارداتی و داخلی
مقایسه درصد تفریخ، بازماندگی و رشد لاروهای ماهی قزل آﻻی رنگین‌کمان Oncorhynchus mykiss حاصله از تخم‌های چشم زده وارداتی و داخلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی دوره آموزشی ترویجی بر آگاهی‌های زیست‌ محیطی آبزی‌پروران گیلان
اثربخشی دوره آموزشی ترویجی بر آگاهی‌های زیست‌ محیطی آبزی‌پروران گیلان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرات استفاده از کود شیمیایی و شیرابه کودگاوی برتراکم، زی توده و ترکیب ساختاری فیتوپلانکتون درآب استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی
بررسی اثرات استفاده از کود شیمیایی و شیرابه کودگاوی برتراکم، زی توده و ترکیب ساختاری فیتوپلانکتون درآب استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر تیمارهای مختلف حرارتی روی برخی پارامترهای ایمنی (IgM، C3 و C4) و بیوشیمیایی (آلبومین و پروتئین تام) سرم خون قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
تأثیر تیمارهای مختلف حرارتی روی برخی پارامترهای ایمنی (IgM، C3 و C4) و بیوشیمیایی (آلبومین و پروتئین تام) سرم خون قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه برخی پارامترهای هماتولوژیکال(خون) در مولدین ماهی خاویاری (قره برون) نر و ماده در شرایط تکثیر
مقایسه برخی پارامترهای هماتولوژیکال(خون) در مولدین ماهی خاویاری (قره برون) نر و ماده در شرایط تکثیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی برخی خصوصیات زیستی و ارزیابی کمی و کیفی بچه ماهیان چالباش (Acipenser gueldenstaedti) رهاسازی شده به رودخانه‌های استان گلستان
بررسی برخی خصوصیات زیستی و ارزیابی کمی و کیفی بچه ماهیان چالباش (Acipenser gueldenstaedti) رهاسازی شده به رودخانه‌های استان گلستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر لیستین سویا بر شاخص‌های رشد، درصد بازماندگی و ترکیب شیمیایی لاشه بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus)
بررسی اثر لیستین سویا بر شاخص‌های رشد، درصد بازماندگی و ترکیب شیمیایی لاشه بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی غنی‌سازی آرتمیای فرانسیسکانا با غلظت‌های مختلف سدیم فلوراید
بررسی غنی‌سازی آرتمیای فرانسیسکانا با غلظت‌های مختلف سدیم فلوراید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2012-7)


تاثیر پساب کارگاه‌های پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر روی بزرگ بی‌مهرگان کفزی رودخانه زرین گل
تاثیر پساب کارگاه‌های پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر روی بزرگ بی‌مهرگان کفزی رودخانه زرین گل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نوسانات شوری بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون بچه تاس ماهی انگشت قد ایرانی (Acipenser persicus )
نوسانات شوری بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون بچه تاس ماهی انگشت قد ایرانی (Acipenser persicus )
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر بی‌کربنات سدیم بر رشد میکروجلبک کلرلا (Chlorella sp.) در محیط کشت TMRL
بررسی تاثیر بی‌کربنات سدیم بر رشد میکروجلبک کلرلا (Chlorella sp.) در محیط کشت TMRL
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی امکان پرورش ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) در تراکم-های مختلف با استفاده از آب دریای خزر
بررسی امکان پرورش ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) در تراکم-های مختلف با استفاده از آب دریای خزر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیرات یون‌ها در کیفیت اسپرماتوزوآی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897) تحت شوری‌های مختلف
بررسی تأثیرات یون‌ها در کیفیت اسپرماتوزوآی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897) تحت شوری‌های مختلف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر استرس‌های حاد بر تغییرات کورتیزول، آنتی پروتئاز و پارامترهای خونی ماهیان طلائی (Carassius auratus)
اثر استرس‌های حاد بر تغییرات کورتیزول، آنتی پروتئاز و پارامترهای خونی ماهیان طلائی (Carassius auratus)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان عنصر سرب در بافت‌های ماهی کپور پرورشی (Cyprinus carpio)، رسوب و آب برخی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی استان خوزستان
بررسی میزان عنصر سرب در بافت‌های ماهی کپور پرورشی (Cyprinus carpio)، رسوب و آب برخی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی و مقایسه روند رشد و تغذیه استرلیاد (Acipenser ruthenus) و تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus) به عنوان ماهی تزئینی در محیط آکواریوم
معرفی و مقایسه روند رشد و تغذیه استرلیاد (Acipenser ruthenus) و تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus) به عنوان ماهی تزئینی در محیط آکواریوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2012-6)


تاثیر پروبیوتیک مخمر نانوایی (Saccharomyces cerevisiae) روی رشد و بازماندگی بچه ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)
تاثیر پروبیوتیک مخمر نانوایی (Saccharomyces cerevisiae) روی رشد و بازماندگی بچه ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر Bacillus subtilis به عنوان پروبیوتیک بر فاکتورهای هماتولوژی و بیوشیمیایی خون ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) به دنبال عفونت تجربی با Streptococcus iniae
تأثیر Bacillus subtilis به عنوان پروبیوتیک بر فاکتورهای هماتولوژی و بیوشیمیایی خون ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) به دنبال عفونت تجربی با Streptococcus iniae
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی و مقایسه فراوانی عوامل قارچی جدا شده از تخم ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum) استان مازندران
شناسایی و مقایسه فراوانی عوامل قارچی جدا شده از تخم ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum) استان مازندران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان جایگزینی پودر خون بجای پودرماهی در جیره غذایی ازون برون (Acipenser stellatus) در مرحله انگشت قد
امکان جایگزینی پودر خون بجای پودرماهی در جیره غذایی ازون برون (Acipenser stellatus) در مرحله انگشت قد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثرات ماده ضدعفونی‌کننده هالامید بر روی بار باکتریایی پوست و آبشش بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus)
اثرات ماده ضدعفونی‌کننده هالامید بر روی بار باکتریایی پوست و آبشش بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بیماری نکروز عصبی ویروسی (VNN) در آبزیان: گذشته، حال، آینده
بیماری نکروز عصبی ویروسی (VNN) در آبزیان: گذشته، حال، آینده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر شدت جریان آب بر رشد و نمو لارو تاس ماهی ایرانی تا زمان جذب کیسه زرده (Acipenser persicus,Borodine1897)
اثر شدت جریان آب بر رشد و نمو لارو تاس ماهی ایرانی تا زمان جذب کیسه زرده (Acipenser persicus,Borodine1897)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رفع چسبندگی تخم در تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری به وسیله کائولن، گچ و تالک
رفع چسبندگی تخم در تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری به وسیله کائولن، گچ و تالک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles