نشریه توسعه آبزی پروری- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
هدف از چاپ نشریه توسعه آبزی پروری ارائه آخرین یافته های علمی محققین و دانشمندان ایرانی در زمینه های مختلف آبزی پروری است.که شامل موارد زیر می شود:
- تکثیرآبزیان
- پرورش آبزیان
- ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان پرورشی
- اصلاح نژاد آبزیان پرورشی
- بهداشت و بیماریهای آبزیان پرورشی
- تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان
- فیزیولوژی آبزیان پرورشی
- کیفیت آب کارگاههای تکثیر ومزارع پرورشی
- تغذیه آبزیان پرورشی
نشانی مطلب در وبگاه نشریه توسعه آبزی پروری:
http://aqudev.liau.ac.ir/find.php?item=1.42.15.fa
برگشت به اصل مطلب