نشریه توسعه آبزی پروری- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سر دبیر و مدیر مسئول: دکتر حسین خارا  رشته تحصیلی: شیلات  (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان) پست الکترونیکی: h.khara1974yahoo.com

هیأت تحریریه:
 دکتر باقر مجازی امیری  رشته تحصیلی: شیلات  (استاد دانشگاه تهران)پست الکترونیکی: bmamiriut.ac.ir
دکتر محمدرضا ایمان پور  رشته تحصیلی:شیلات (استاد دانشگاه گرگان) پست الکترونیکی: mrimanpooryahoo.com
دکتر محمود بهمنی رشته تحصیلی: بیولوژی دریا (استاد موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر) پست الکترونیکی:mahmoudbahmaniymail.com
دکتر محمد پورکاظمی رشته تحصیلی:ژنتیک مولکولی آبزیان  (استاد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران) پست الکترونیکی: pourkazemisturgeon.ir
دکتر حسین خارا  رشته تحصیلی: شیلات (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان) پست الکترونیکی: h.khara1974yahoo.com
دکتر غلامرضا رفیعی  رشته تحصیلی: شیلات- تغذیه آبزیان (استاد دانشگاه تهران) پست الکترونیکی: ghrafieeut.ac.ir
دکتر سهراب رضوانی  رشته تحصیلی: ژنتیک مولکولی آبزیان (استاد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران) پست الکترونیکی: rezvaniifro.ir
دکتر مسعود ستاری  رشته تحصیلی: شیلات- بهداشت و بیماریهای آبزیان (استاد دانشگاه گیلان) پست الکترونیکی: msattari647yahoo.com
دکتر محمد سوداگر  رشته تحصیلی: شیلات (دانشیار دانشگاه گرگان) پست الکترونیکی: sudagar_myahoo.com
دکتر ابوالقاسم کمالی  رشته تحصیلی:شیلات (استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران) پست الکترونیکی: kamali.abolghasemgmail.com
دکتر شعبانعلی نظامی رشته تحصیلی: اکولوژی آبهای داخلی (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان) پست الکترونیکی: sha_nezami2004yahoo.com
دکتر حبیب وهاب‌زاده رشته تحصیلی:شیلات  (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان) پست الکترونیکی: habib.vahabzadehgmail.com
 

بخش پشتیبانی:
مدیر داخلی: دکتر حبیب وهاب‌زاده
ویراستار علمی: دکتر حسین خارا
مدیر اجرایی: اعظم کاوه پور
صفحه آرایی: علیرضا حسین زاده
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
چاپ: فولادلو

نشانی مطلب در وبگاه نشریه توسعه آبزی پروری:
http://aqudev.liau.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب